Processoptimering

Processoptimering är ett mycket vitt begrepp och beskriver i hudsak sättet hur man kan optimera en rad specifika parametrar inom bestämda och väldefinierade ramar.

Processoptimering inom produktionsverksamheter handlar det i grund och botten om att ständigt förbättra produktionsprocessen för att uppnå lägre omkostnader genom att öka effektiviteten och reducera antalet fel. Detta sker normalt genom att övervaka processer, förbättra produktiviteten, förbättra produktkvaliteten mm.

Vi kan dock inte förbättra en process utan att känna processens detaljer. Därför innehåller processoptimering statistiska verktyg för analyser av tillståndet före och efter en optimering. För detta ändamål används Statistisk processtyrning (Statistical Process Control, SPC), som med hjälp av statistiska metoder och löpande övervakning kan medverka till mer enhetliga produkter, stabil kvalitet, reducerat spill och färre fel.

Princip för processtyrning och processförbättring

Princip_1

Syftet med och användning av SPC

  • Erkänd metod för övervakning av en process
  • Beprövad teknik för att förbättra kvalitet och produktivitet
  • Identifierar orsaker till systematisk variation
  • Signalerar behovet för att utföra korrigerande åtgärder
  • Är användbart med minimal eller ingen matematisk bakgrund

Mot bakgrund av insamling av data från mätningar av produkternas egenskaper och behandling av dessa blir det möjligt att styra processen och därmed produktionen genom att förutsäga eller troliggöra vad som sker med detaljernas kvalitet i den framtida produktionen.