Processkapabilitet

Ett annat begrepp, som också är särskilt väsentligt i samband med processoptimering är processkapabilitet, som fokuserar på verksamhetens förmåga att realisera de produkter, som innehåller de specifika krav, som kunderna ställer.

I statistiska sammanhang konkretiseras begreppet till att beskriva ett set formler, som används till att räkna ut ett index för användning vid styrning och godkännande av tillverkningsprocessens förmåga att ta fram ”goda” detaljer.

Närmare bestämt sätts man i stånd till att förutsäga eller sannolikgöra vad som sker med detaljernas kvalitet i framtida produktion. Med bakgrund av insamling av data från mätningar av produkternas egenskaper och behandling av dessa blir det möjligt att styra processen och därmed produktionen.